AKTUALITETE NUK PRlTEJ KJO/ Kaq para do te marre Kurti dhe zy rtaret tjere si meditje gjate qendrimit ne Am erike.. By admin May 23, 2022

 


SHlKO ME POSHTE!

-NUK PRlTEJ KJO/ Kaq para do te marre Kurti dhe zy rtaret tjere si meditje gjate qendrimit ne Ame rike..

-Kryemi nistri Albin Kurti, për 16 ditë me radhë, është duke që.ndruar në Shte tet e Ba.shkuara të Am erikës për viz itë zy rtare.Për kaq ditë dhe javë sa është në Ame.rikë, Kurti i merr 5,280 euro mëd itje nga bu.xheti i shte tit.

Kjo pasi zyrt arët e in.stitucioneve shte tër ore marrin mëdi tje për çdo ditë që qën.drojnë jas htë Ko sovës, si pas ojë e një vendimi të lë.shuar nga Min istria e Fi.nan cave në vitin 2018.
Mëd itja për një ditë të qën.drimit në Sh BA është 330 eu ro.
Kurti, në këtë vizitë, po shoqë.rohet nga she fi i stafit në Zy rën e Krye.ministrit, Luan Da lipi dhe zëvendë sministrja e Punë.ve të Ja shtme, Liza Gashi. Edhe këta dy të fu ndit nga më.ditjet do të marrin nga 5,280 eu ro.
Kurtin përgjatë 16 di.tëve është taku ar me Jave Sul livan, kë.shilltarin për Sig uri Kom bëtare të presi dentit, Jo e B id en. Ai zhvilloi takime dhe me se.natorë dhe kong resistë amer ikanë. Po ashtu, pati edhe vi.zita të me përf aqë sues të kom.panive të shumta.
NUK PRlTEJ KJO/ Kaq para do te marre Kurti dhe zy rtaret tjere si meditje gjate qendrimit ne Am erike.. – Online (news308media.com)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *