AKTUALITETE ”Jemi gati per cdo gje” / Vjen reagimi i Joe Biden pas kr cnimit te fundit qe beri Putin se fundmi duke thene..

-”Jemi gati per cdo gje” / Vjen reagimi i Joe Biden pas kr cnimit te fundit qe beri Putin se fundmi duke thene..

-Pre.sidenti i SHBA-ve Joe Biden i është përg jigjur kër.cënimeve të bëra nga presidenti rus Vla dimir Putin i cili tha se kush.do shtet që do të hyjë në Ukrainë për të Iuf tuar kundër ushtrisë ruse do të marrë një për.gjigje të fo rtë.

Duke fo.lur nga “Shtëpia e Bardhë”, Biden tha se askush nuk duhet të bëjë dek larata boshe për për.dorimin e armëve bër.thamore, ndërsa shtoi se SHBA është e gat shme për çafër do lloj gjë.je që do të bëjë Rusia.
Duke iu për.gjigjur komenteve të Rusisë rreth mundësisë që Iu fta në Ukrainë të për.shkallëzohet në një ko nfl ikt bër.thamor nëse Perëndimi vazhdon të mbështesë Kievin, pre.sidenti amerikan Joe Biden thotë se kjo është “një reflektim i dësh.timit të Rusisë”.Biden thotë se ko.mentet e Rusisë e shq etësojnë atë sepse kjo tregon dësh.përimin e Rusisë. Sipas tij askush nuk duhet të bëjë komente boshe për përdorimin e ar.mëve bërt hamore”.

Të mërkurën, pre.sidenti Putin tha se fuqitë perëndimore që ndërhyjnë në Ukrainë do të për.ballen me një përgjigje të shpejtë rrufe.Rusia, tha ai ki.shte të gjitha mjetet për këtë, që askush tjetër nuk mund të mbu.rret se i ka.
“Ne do t’i përdorim ato, nëse është e ne.vojshme. Dhe unë dua që të gjithë ta dinë këtë”, dek.laroi Putin një ditë më parë.Duke folur gji.thashtu të mërkurën, Sek retari i Jashtëm rus Sergei Lavrov paral ajmëroi se rre.ziku i një luf.te bërt hamore është “shumë ser ioz tani” dhe ata nuk duhet të nën.vlerësohen.

”Jemi gati per cdo gje” / Vjen reagimi i Joe Biden pas kr cnimit te fundit qe beri Putin se fundmi duke thene.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *