AKTUALITETE Drejtori i ClA-s po dridhe gjithe boten me lajmin e frikshem qe dha / Ar met ber thamore Putin po behet gati qe t’i..

-Drejtori i ClA-s po dridhe gjithe boten me lajmin e frikshem qe dha / Ar met ber thamore Putin po behet gati qe t’i..

-Agjencia Qen drore e Intel igjencës e SHBAsë nuk sheh indik.acione se Rusia po përgatitet të vendosë ar më bër tha more ta ktike në luf.tën në Ukrainë tha të shtunën drejtori i C IAs Bill Burns. Ne nuk shohim si një komu nitet inteli gjence prova pra ktike në këtë pikë të planif.ikimit rus për vendosjen apo edhe përdorimin e mundshëm të ar mëve bër thamore ta ktike tha Burns për mediet e huaja.

Duke pasur para sysh llojin e zhurmës që kemi dëgju.ar nga udhë heqja ruse nuk mund ti marrim lehtë ato mundësi. Kështu që ne qëndrojmë shumë të për qendruar si shërbim intel igjence në ato mun.dësi në një moment kur rre ziku është shumë i lartë për Rusinë tha ai.

Rusia vendosi forcat bër tham ore në gatishmëri të lartë menjëherë pasi Presi.denti rus Vladimir Putin dërgoi trupa në Ukrainë më 24 shkurt. Putini ka bërë gjith ashtu kër.cënime të fshehta duke lënë të kuptohet gatishmëria për të vendosur ar mët tak tike bërt hamore të Rusisë.

Shefi i Kremlinit ka para lajmëruar për një hakm arrje rrufe të shpe.jtë nëse Perëndimi ndërhyn drejtpërdrejt në kon flik tin e Ukrainës. Vëzhguesit thonë se ditët e fundit tele vizioni shtetëror rus është përpje.kur ta bëjë përdorimin e ar mëve bërt hamore më të këndshëm për publikun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *