Ahtisari jo, kush nga liderët shqiptarë dha idenë e komunave me shumicë serbe?

 


Rugova Thaçi Fatmir Sejdiu Fatmir Limaj, Ramush Të gjithë janë paj tuar më Pa kon dhe është votuar në KU VEND. E këqija asht dyfishuar që kanë pra nuar marrve shjeve ekstra pas pavar ësisë së mbikqyrur.

Bashk esija apo Asocia cioni ka qenë obligativ për tu krijuar vetëm gjatë man datit të Pavar ësisë së mbikq yrje por jo pas perm bylkjes së mbik qyrjes.

Ser bet nuk e pranuan as Pakon as shpalljen e pav arësisë mbi vajzën e Pakos Ahtisar dhe prandaj mbeti Asocia cioni aso kohe pa u plotësuar deri në përfundim të mbikqyrjes ndërkombët are. Këtu është dashur të mby llet ky kapi tull dhe të mos ha pet rishtas. Riha pja e këtij kapi tulli asht me rit e Has him Tha çit në poz iten e ish Kryemin istrit deri në pozi ten e Pres identit.

Kështu ka shkuar rrjedhs hëm kronolo gjike me një shpjegim të sh kurtër si deshmitar i afër i të gjitha atyre zhvillimeve që nga dita e krijimit të Ekipit të Unitetit për Bisedime me Serbin të kryesuar nga Preside nti Ibraim Rugova. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Ahtisari jo, kush nga liderët shqiptarë dha idenë e komunave me shumicë serbe? – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *