A e dini se edhe cfare ”sek reti” u fundos bashke me anijet Moskva ?! Ja se cfare po kerkojne ruset ne fund te Detit te Zi..

-Pala ruse dek.laroi se do të mbështeste familjet e ush tarëve të vd ekur, të pla.gosur dhe të zhd ukur dhe se mar inarët e shpëtuar do të vazh.donin detyrat e tyre në ani je të tjera ush.tarake në Flotën e Detit të Zi.
Ndërkohë, aku zat për fun.dosjen e anijes vazhdojnë të vijnë njëra pas tjetrës. Sipas “For.bes” dhe titujve të pasqyruar në mediat bri.tanike, Rusia nuk ka hequr dorë nga “Moskva”.Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar që pajisjet ush.tarake dhe çdo gjë që mund të jetë sek ret shtetë.ror në bord të gjenden ur.gjent isht dhe të nxirren.

 

Po ashtu është urdhë.ruar edhe nxjerrja e “Moskvës” nga thellësia e ujë.rave të Detit të Zi.
U raportua se Putini dë.rgoi 8 anije në Detin e Zi dhe rrethoi zonën ku u mb yt anija “Moskva” duke vi.juar me përpjekjet për “shpë.timin” e saj.Pra, çfarë po kërkon Putini ende në anijen e fun.dosur tashmë?Ekspertët e ma.rinës besojnë se rusët po kërkojnë pa.jisjet e enkriptimit të anijes dhe disa rak eta.Thuhet se Putini kërkon të shpë.tojë rak etat e pashpërthyera nga mby tja dhe të nxje.rrë nga uji edhe trupat e ekuipazhit të anijes që hum.bën jetën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *