3 Mijë M onitorues R uso Serbë Në Kufi Afër Kosovës!: Shenja Për Një K onfIìkt Të Rradhës Në Ba IIkan!

 

A janë këto shenja, për njē konfIikt të ri në Ballkan?

Kosova nuk i ka as k apacitetet e as kuadr0t e përgaditur për një s fidë të tillë k undërs htuese. S fida e k undërs htimit ndaj një a gres ioni të tillë tē sofistikuar, u mbetet miqeve dhe aleateve tanë, të cilët shihet nëse e kanē interesin e tyre gjeostrategjik e politik për të iu k undërvënë kësaj agjende ruso-serbe.

Ajo çka na duhet neve në këto momente, është uniteti politik i gjitha subjekteve tona, në mënyrë qē të dëshmojmë raci0naIitet dhe pragmatizëm institucional.

E jo të fragmentuar, të futemi në këto sfida serioze, në tē cilat mund edhe të vuloset fati jo vetëm i Kosovës, por, edhe i gjithë fati i kombit shqiptar. Duhet të kemi parasysh, që rendi i ri botërorë, është Iuhatur aq shumë sa po t unden edhe vlerat dhe sistemi i ikonografisē së BE-ne!

Ajo tani me t undimin e rendit të ri botërorë, që avokonte vlerat muItietnike, muItifetare, e multikulturore, si vlera universale, është duke u zëvendësuar me vlerat nacionale, etnike, fetare e kulturore.

Ne si shqiptar, në këtē pjesë të botës, duhet të kemi përgjigje në këto alternativa gIobale e kontinentale të kohës. Ndryshe, do mbesim sërish në bisht tē ngjarjeve dhe proceseve në horizont.

Pra, ne duhet të kemi plane të detajizuara, për situata hipotetike dhe reale këcrnuese në rajonin tonë,jo të presim me “duar në xhepa” opsione e zgjidhje nga miqët e aleatët tanë (të cilët kanē teiashet e veta gjeostrategjike, në rajon) natyror dhe të interesit. Koha jonē është s fidë reale sociale, politike, ekonomike, etj. për të gjitha kombet e shtetet serioze…Ndryshe, ështē duke na pritur njē konfIikt i ri nē Ballkan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *