BE: Kosova i ka për,mbushur kriteret për li beralizi,min e vizave, vendimi duhet të merret nga vendet anët,are.Kosova i ka përmbushur të gjitha kri teret për li beraliz,imin e vizave të përcaktuara nga Ko misioni Evr opian. Por, ende qytetarët e saj nuk mund të udhë,tojnë pa viza për në vendet evropi,ane.Zëdhënësi i Bashkimit Evr opian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, tha se vend,imi për li beralizi,min e vizave duhet të jepet në mënyrë unan,ime nga shtetet anëtare të Bashkimit Evr opi,an.“Kosova i ka përmbushur krite,ret për li beral,izimin e vizave të përcakt,uara nga Komisioni Evr opian. Tani u takon shteteve anëtare të Bashkimit Evro pian të japin miratimin e tyre unanim për lëvi,zjen e lirë pa viza”, tha Stano për Klan Kosova.Stano thotë se dialogu Kosovë-Serbi dhe proc,esi i li beralizi,mit të vizave nuk janë të ndërli,dhura me njëra-tjetrën.“Li berali,zimi i vizave për Kosovën dhe dialogu për normal,izimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, janë procese të ndara dhe nuk janë të ndërl,idhura me njëra-tjetrën”.

Ai theksoi se nuk ka ndonjë afat koh,or se kur mund të përfundojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, por Bashkimi Evr opian beson se nuk ka kohë për të humbur.“Është në dorën e dy pal,ëve Kosovës dhe Serbisë që të përcaktojnë ritm,in e dialogut. Bashkimi Evropian beson se nuk ka kohë për të humbur”.Zëdhënësi i Bashkimit Evr opian tha se qëllimi i këtij dialogu ësht,ë që të arrihet një marrëv,eshje gjithëpërfshirëse li gjëri,sht obligative për normalizimin e marrë,dhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.“Qëllimi përfun,dimtar i dialogut është që të ketë një marrëveshje gjithëpërfs,hirëse li gjër,isht të obligueshme për normalizimin e marrëdh,ënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”.Peter Stano ndër të tjera theksoi se rruga evro,piane e Kosovës dhe Serbisë varet po ashtu edhe nga progresi që palët bëjnë mes tyre në normal,izimin e marrëdhënieve.“Rruga evropiane e Kosovës, ashtu sikur rruga evro,piane e Serbisë, varet gjithashtu nga progresi në normal,izimin e marrëdhënieve midis të dy vendeve”, tha ai.

Bashkimi Evropian me lajmin e shumepritur per Albin Kurtin dhe qeverine e tij – Vizat po vijne ne epoken e Albin Kurtit URIME – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *