-Shefi i inteli gjencës us htarake të Ukrainës ka para.lajmëruar se Rusia po për piqet të zbatojë atë që ai e quan skenari korean në Ukrainë pasi nuk arriti të marrë krye.qytetin dhe të rrë zojë qeverinë leg jitime Kyrylo Budanov thotë se prior itetet e Vladimir Putinit janë lindja dhe jugu i Ukrai.nës pasi ofe nsiva e tij ka ngecur në masë të madhe.

Nëse ai është në gjen dje të lidhë atë territor ai thotë se Putini më pas do të për.piqet të krijojë një vijë demar kacioni që ndan atë zonë nga pjesa tjet.ër e Ukrainës pak si pas lu ftës së Koresë. Por thotë ai një nga prob.lemet krye sore të Rusisë është krijimi dhe mirë mbajtja e një korri.dori tokësor midis lindjes dhe Krimesë. Në rrugën e tij qën.dron Mariupoli i pa thyeshëm.

Në çdo rast para shikon gje neraIi Budanov, ky kuazi-shtet do të ishte i paqën.drueshëm duke pasur para sysh rezi stencën e popullatës vendase dhe faktin se jemi gati të jemi dësh.mitarë të asaj që ai e quan safari total partizan.

PIani i Putin-it del ne shesh / Gje neraIi Ukrainas con pesh gjithe boten me kete pIan qe i zbuloi Putin-it… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *