Pushtimi kata strofik rus në Ukrainë të kujton fusha.tën ushtarake të Britanisë dhe Francës në Kanalin e Suezit në vitin 1956. Tër heqja poshtëruese shënoi edhe fundin e stat.usit të tyre si fuqi të rangut të parë dhe fillimin e një periudhe të traz uar krizash politike dhe humbjesh territoriale për shkak të lëvi.zjeve për pavarësi.

Hist oria mund të përsëritet teksa Rusia po dësh.ton në përpjekjen e saj për ta pushtuar Ukrainën. Ajo po pëson hum bje të mëdha aspektin ushtarak fuqinë ekonomike dhe pozitën ndër.kombëtare tash më është e qartë se Rusia nuk është një fuqi e madhe në të një.jtën kategori me Shtetet e Bashkuara dhe Kinën.

Dhe ajo është duke hyrë në një periudhë traz irash politike e cila ka të ngjarë të për.fshijë edhe kërkesat e ripërtërira për pavarësi nga ana republikave të saj për bërëse ashtu si dikur gjatë shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1956 Brita.nia dhe Franca dukeshin shumë të forta.

Ato ishin fituese në Lu ftën e Dytë Botërore fuqitë evrop.iane dominuese anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKBsë dhe sundimtare të perandorive të mëdha kolo niale. Ndaj u ndjenë mjaftueshëm të fo.rta për ta pushtuar Egjiptin që ta pengonin presi dentin vendas Gamal Abdel Nasser të shtetë.zonte e Kanalin e Suezit.

Rusia po hyn ne nje periudhe trazi’rash politike / Shteti i Rusise do te ndahet ne republika ashtu si ndodhi me… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *